વિન્ડ પાવર હીટ એક્સ્ચેન્જર

  • આઉટર કન્વર્ટર કેબિનેટ માટે વોટર કુલર
  • ગિયરબોક્સ તેલ કૂલર
  • આંતરિક કન્વર્ટર કેબિનેટ માટે વોટર કુલર